چیلر

  چیلر در تهویه مطبوع


چیلر یک دستگاه بزرگ تهویه مطبوع با می باشد که با استفاده از سیکل تبرید تراکمی یا سیکل تبرید جذبی گرمای یک سیال (معمولا آب)  را می گیرد و در فرایندی منجر به خنک کردن فضا می گردد.

این مایع سرد شده می تواند در تجهیزات سرمایشی مرتبط مانند فن کوئل یا هواساز که چیر برای اتمام فرایند خود به آنها نیاز داردا ستفاده شود و یا در محیط های صنعتی برای خنک کاری دستگا های صنعتی استفاده شود.

چیلر

   انواع چیلر


چیلرها از نظر کارکرد سیکل تبرید به دو نوع تقسیم می شوند:

 چیلر تراکمی:

در چیلرهای تراکمی ابتدا گاز توسط کمپرسور متراکم شده و سپس وارد کندانسور میشود.

گاز در کمپرسور خنک شده و به مایع تبدیل می گردد،سپس از لوله های موئین(اکسپنشن) یا شیر انبساط عبور کرده و وارد کندانسور شده و با این کار باعث اختلاف فشار می شود.

در تنیجه این اختلاف فشار چیلر باعث تبخیر مایع مبرد به گاز مبرد می شود که در این فرایند گرمای فضا گرفته شده و محیط خنک می گردد.

و در انتها گاز مبرد گرم شده به کمپرسور باز می گردد و این عمل بارها و بارها تکرار می شود.

چیلرهای تراکمی از نظر نوع کندانسور به دو نوع تسیم می شوند.

چیلرهای هوا خنک

 چیلرهای آب خنک

 

 چیلر جذبی:

اساس کار با سیکل تبرید جذبی نیز مانند کار چیلر تراکمی می باشد و جذب گرمای محیط توسط تبخیر شدن گاز مبرد صورت می گیرد.

سیکل تبرید جذبی نیز مانند تراکمی دارای کندانسور و اواپراتور(تبخیر کننده) و به طور معمول شیر انبساط می باشد، اما کار این نوع چیلر در اثر انرژی مکانیکی نبوده و در صورت وجود انرژی حرارتی به کارکرد خود ادامه می دهد.

در این سیکل تبرید جذبی دو نوع ماده در فرایند کار وجود دارد که یکی به عنوان سیال مبرد(آب مقطر) و دیگری به عنوان جاذب(لیتیوم بروماید) برای استفاده می شود.

انواع چیلر جذبی

انواع چیلر جذبی

تفاوت چیلرهای تراکمی و جذبی

سیستم تراکمی در واقع با انرژی الکتریکی وارده به کمپرسور باعث تولید سرما می شود ولی در سیستم جذبی مبرد به وسیله جذب با لیتیوم بروماید موجود در محفظه ابزوربر و غلیظ شدن باعث انتقال بخاراز اواپراتور به کندانسور می شود .

در واقع لیتیوم بروماید همان وظیفه متراکم کردن کمپرسور را انجام می دهد و عملیات تبخیر با خالی شدن کمپرسور توسط ژنراتور انجام می شود.

شرکای تجاری ما در زمینه چیلر

تیکا                              کریر